شيوه تفسير قراردادها در نظام هاي حقوقي
30 بازدید
ناشر: 1376
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی